Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EVABOUTIQUE.PL

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego evaboutique.pl dostępnego pod adresem evaboutique.pl

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym evaboutique.pl

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

– telefonicznie pod numerem telefonu +48 531 569 333 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu (8.00 – 14.00),

– adresu poczty elektronicznej: kontakt@evaboutique.pl

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego evaboutique.pl
 2. Sprzedawca – Sklep evaboutique.pl działający pod adresem internetowym http://www.evaboutique.pl jest prowadzony przez: Krawiectwo Konfekcyjne Danuta Falęcka, ul. Gałczyńskiego 11, 09-100 Płońsk, NIP 567 102 17 18, REGON 140811460
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.
 6. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem evaboutique.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 9. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 11. Dane kontaktowe sprzedawcy – dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Krawiectwo Konfekcyjne Danuta Falęcka, ul. Gałczyńskiego 11, 09-100 Płońsk, adres e-mail: kontakt@evaboutique.pl.
 12. Dane kontaktowe klienta – dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej.
 13. Przewoźnik – będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 14. Zewnętrzny System Płatności – system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
 15. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności, z którymi Klient może się pod adresem www.evaboutique.pl.
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Ceny wszystkich towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatki.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o produktach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych produktów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 8. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. W chwili złożenia zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi towaru będącego przedmiotem zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnienie do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Informacje o towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujące sposoby:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu evaboutique.pl – za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego,
  2. telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: +48 531 569 333 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo zmienione,
  3. wysyłając e-mail na adres: kontakt@evaboutiqe.pl
 2. Przez złożenie zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się umową zakupu produktu określonego w zamówieniu.
 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki towaru dokładnego adresu dostawy.
 4. W celu skutecznego złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu,
  2. wyboru zamawianych towarów lub/i usług,
  3. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  4. wyboru sposobu płatności.
 5. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 7. Przed złożeniem zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru produktu, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt. W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając.
 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy.
 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie zamówienia nie dotyczy towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 13. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 2-4 Dni Roboczych.
 14. W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub elektronicznie przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy, bądź dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest dłuższy podany termin.
 15. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 16. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.
 17. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 18. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności  elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 19. Niezwłocznie w przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności “za pobraniem”.
 20. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub SMS, używając Danych Kontaktowych Klienta.
 21. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 22. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności (sposoby płatności zał. 1),
  3. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
 5. Sklep obsługuje karty płatnicze: Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard  Electronic, Maestro.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 7. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia.
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 12. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.
 13. Na wniosek Klienta, rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży mogą zostać wysłane w formie elektronicznej.
 14. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 15. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze, w przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 17. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte w trakcie składania Zamówienia.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie pod adresem: Ptak Fashion City, Hala A, Box 187A, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@evaboutique.pl lub pocztą polską na adres Krawiectwo Konfekcyjne Danuta Falęcka, 09-100 Płońsk, ul. Gałczyńskiego 11.
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Eva Boutique, wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie pl.
 3. Zwracany produkt nie może mieć śladów użytkowania, musi posiadać oryginalną metką i paragon.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie ploraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@evaboutique.pllub pocztą polską na adres Krawiectwo Konfekcyjne Danuta Falęcka, 09-100 Płońsk, ul. Gałczyńskiego 11,
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach elektronicznych na konto, z którego zamówienie zostało opłacone.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

DANE OSOBOWE

Informacje oraz dane osobowe podane przez Klienta podlegają przetwarzaniu zgodnie z zasadami ochrony danych. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie evaboutiqe.pl osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie evaboutique.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1